Wedstrijdreglement

WEDSTRIJD GEORGANISEERD DOOR VZW Dekenij Shopping Gent Zuid

Artikel 1

Van 20 maart 2021 tot 24 april 2021, organiseert VZW Dekenij Shopping Gent Zuid , gelegen te
Woodrow Wilsonplein 4; 9000 Gent, (hierna genoemd: de “organisator”) een wedstrijd “Lente Actie” die zal plaatsvinden in de maand maart-april in Shopping Gent Zuid (hierna genoemd: het “shopping center”) en die wordt gehouden ter gelegenheid van de 26e verjaardag van Shopping Gent Zuid. De wedstrijd is onderworpen aan dit reglement. Elke deelnemer dient de voorwaarden te aanvaarden door ondertekening van huidig reglement.

Artikel 2

Worden formeel uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: alle personeelsleden van de AG Real
Estate-groep, de Ageas-groep, de leden van de raad van bestuur van de handelaarsvereniging van het shopping center, de personeelsleden van de winkels binnen het shopping center, personeelsleden van onderhouds- en poetsfirma’s die in het shopping center werken, alsook elke persoon die meegewerkt heeft aan de organisatie van deze wedstrijd.

Artikel 3

A.
De deelname aan de “Lente Actie” gebeurt via de website www.samenuitsamenzuid.be. Enkel de deelnames ontvangen vóór 24 april 2021 tot 23u59 worden in aanmerking genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een antwoord geldt het tijdstip dat door de server van de
organisator werd geregistreerd. De deelnemer dient op wedstrijd.samenuitsamenzuid.be

a. Zich te registeren: voornaam, naam, e-mail,
b. De unieke code in te geven zoals vermeld op de voucher (cf. punt B hieronder),
c. Volgende vragen te beantwoorden:

d. Uitdrukkelijk onderhavig wedstrijdreglement te aanvaarden

B. Een deelname aan de “Lente Actie” is mogelijk na ontvangst van een voucher. Bij iedere aankoop in de periode van 21 maart 2021 tot 17 april 2021 in het shopping center ontvangt men 1 voucher (tot einde voorraad) dewelke een unieke code waarvan sprake in punt A.b hierboven, bevat.
C
. De deelname wordt ongeldig verklaard en de deelnemer komt niet in aanmerking voor deelname
aan de wedstrijd indien de inschrijving niet voldoet aan alle bovenstaande vereisten, bijvoorbeeld
indien deze onvolledige of incorrecte gegevens bevat.
D
. Er wordt geen communicatie gevoerd omtrent de actie. De winnaars zullen persoonlijk verwittigd worden via email (op het opgegeven e-mailadres).
E
. De prijzen kunnen opgehaald worden op het management van Shopping Gent Zuid, Woodrow
Wilsonplein 4; 9000 Gent, tijdens de kantooruren 9u tot 17u30 (op de eerste verdieping recht
tegenover de publieke toiletten).
F
. Prijzen kunnen opgehaald worden tot en met maandag 31 mei 2021 om 17u, prijzen die na deze
datum niet opgehaald zijn, zullen worden teruggenomen door de organisator.

Artikel 4

Deelname aan de lenteactie dienen te gebeuren vóór zaterdag 24 april 2021 23u59. Alle deelnames die na 24 april 2021 om 24u, zouden gebeuren zijn ongeldig. Het tijdstip waarop de deelname door de server van de organisator werd geregistreerd wordt in aanmerking genomen.

Artikel 5
A
. Alle deelnames zullen gecontroleerd worden door de organisator. De organisator behoudt het
recht een deelname te weigeren indien deze deelname niet voldoet aan de voorwaarden
beschreven in artikel 2, 3 of 4.
Indien de deelname aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, zal de organisator een
inschrijvingsbevestiging per e-mail naar de deelnemer sturen.
Omgekeerd zal de organisator, indien de inschrijving niet voldoet aan bovengenoemde
voorwaarden een e-mail sturen naar de deelnemer met de mededeling dat zijn deelname niet kon
worden geregistreerd.
B
. van alle deelnemers die die hun unieke code hebben gevalideerd en een correct antwoord hebben gegeven op de wedstrijdvragen zullen 89 winnaars worden weerhouden die een prijs zullen ontvangen. Indien de schiftingsvraag niet door 89 deelnemers correct wordt beantwoord zullen de 89 antwoorden die het dichtste bij het juiste antwoord liggen worden weerhouden. En zullen in dalende lijn een prijs toegekend krijgen. De personen die het dichts bij het correcte antwoord zijn, ontvangen de duurste prijzen en worden verder in dalende lijn toegekend. Indien meerdere personen eenzelfde goed antwoord hebben gegeven zal de datum van deelname in acht worden genomen, zoals geregistreerd op de server van de organisator, waarbij de eerste deelnames voorrang krijgen op de latere deelnames.

Artikel 6
Er zijn 89 prijzen te winnen, zoals hieronder indicatief weergegeven. De samenstelling van de prijzen kunnen verschillend zijn dan diegene die op de communicatie omtrent de “Lente Actie” staan, (maar de waarde blijft ten allen tijde gerespecteerd).

Artikel 7
De organisator verwerkt persoonlijke informatie, zoals uw naam, voornaam, leeftijd, adres,
telefoonnummer en e-mailadres voor de opmaak en uitvoering van deze wedstrijd. Meer informatie
alsook uw rechten in verband met de verwerking van uw gegevens kan u vinden in onze privacy policy op https://privacy.agrealestate.e...
In geval van een geschil over de uitvoering of interpretatie van dit reglement, zullen uitsluitend de
hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel (Nederlandstalig) bevoegd zijn.

Artikel 9

De organisator zal in het kader van deze wedstrijd klacht neerleggen tegen elke deelnemer die de prijs op frauduleuze wijze probeert te bemachtigen of derden probeert aan te zetten tot fraude; de
deelnemer stelt zich dan bijgevolg bloot aan gerechtelijke vervolging. De organisator zal niet verantwoordelijk zijn voor schadegevallen. Deelname gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer, zonder mogelijkheid tot enig verhaal tegen de organisator.

VZW Shopping Gent Zuid
Woodrow Wilsonplein 4
9000 Gent